REGLEMENT TVL-WEDSTRIJD

Ga gratis met TVL naar Tenerife.

1. TELEVISIE LIMBURG (TVL), Herkenrodesingel 16, 3500 Hasselt, met exploitatiezetel De Buren nv, te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10, organiseert, naar aanleiding van de TVL reis, de actie ‘Ga gratis met TVL op reis naar Tenerife’. Deze reis gaat door van 23 tot 30 september 2020 (8 dagen - 7 nachten). Alle details van deze reis zijn beschikbaar via de website van TV Limburg. Het standaardpakket voor 2 personen wordt als prijs ter beschikking gesteld:

- Rechtstreekse vlucht naar en van Tenerife (TUI)
- Hoteltransfer ter plaatse
- Verblijf in Sunlight Bahia Principe Costa Adeje ****
- All Inclusive formule

NIET inbegrepen in de prijs:

- Luchthaventransport van en naar Brussel
- Excursies
- Annulatie-, reis en bijstandsverzekering (vrijblijvend)

2. De wedstrijd wordt aangekondigd tijdens de uitzendperiode van TV Limburg. De aanvang en het einde van de wedstrijd worden aangekondigd op TV Limburg en in de desbetreffende winkelpunten.

3. De wedstrijd richt zich tot iedereen, uitgezonderd de personeelsleden van TV Limburg en die van de deelnemende partners en hun familieleden (echtgenoot, echtgenote en/of kinderen) alsmede de personeelsleden van het toezichthoudend gerechtsdeurwaarderskantoor.

4. Om op een geldige wijze deel te nemen aan de wedstrijd, moeten de deelnemers volgende stappen zetten:

- Een ticket met unieke code kan bij de partners verkregen worden, zijnde: New Look Fashion, VC Services, optiek Scherpesteen en meubelen Hindrikx.
- De unieke code van het ticket dien je samen met enkele persoonlijke gegevens te registeren op www.tvl.be
- Het ticket bijhouden tot de loting heeft plaatsgevonden.
- TVL is niet verantwoordelijk voor niet correct ingevulde velden.
- De kennisvraag dient ook te worden ingevuld.

5. De wedstrijd richt zich tot iedereen die in België woont en meerderjarig is. Iedereen kan deelnemen en mag maximaal 30 tickets met een unieke code registreren. De deelnemende partners bepalen zelf hoe en wanneer zij de tickets verdelen over de periode van 1 maart tot en met 30 juni 2020. Deelnemers die zich met meer dan 30 tickets registreren zijn automatisch uitgesloten van de wedstrijd.

6. Elke deelnemer van de wedstrijd aanvaardt onbetwistbaar dat hun gegevens worden doorgegeven aan het verdeelpunt waar ze hun ticket hebben verkregen.

7. Uit de geregistreerde unieke codes met het juiste antwoord op de kennisvraag, wordt 1 winnaar getrokken in aanwezigheid van de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder. Deze winnaar dient in het bezit te zijn van zijn/haar ticket met de geregistreerde unieke code. Indien men dit ticket niet kan voorleggen, wordt een andere winnaar geloot.

8. Indien de winnaar, die door de loting is getrokken zelf niet kan deelnemen aan de TVL reis 2020 is het hem toegestaan de reis door te geven aan 2 andere personen, mits schriftelijke en ondertekende bevestiging.

9. De winnaar van de wedstrijd aanvaardt onbetwistbaar dat zijn/haar gegevens zowel voor identificatie van de winnaar wordt gebruikt, als voor de eventuele publicatie van zijn/haar naam, voornaam en woonplaats. Hij/zij gaat eveneens akkoord met een fotografische of audiovisuele reportage.

10. De winnaar wordt verwittigd als volgt: De winnaar wordt door TV Limburg telefonisch gecontacteerd, dan wordt geverifieerd of de winnaar in het bezit is van het ticket. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten die zouden kunnen optreden tijdens de communicatie.

11. De winnaar kan niet vragen de prijzen om te wisselen in geld of in andere waren. In tegendeel, indien nodig behoudt de organisator zich het recht voor om een prijs te geven waarvan de waarde gelijk is aan de voorziene prijs.

12. Met de unieke code op het ticket kunnen de deelnemers zich éénmaal registreren op de website, dit is één kans om te winnen. Eenzelfde persoon mag wel meerdere tickets (met meerdere unieke codes) registreren, met een maximum van 30 geregistreerde tickets. Deelnemers die meer dan 30 tickets registreren zijn automatisch uitgesloten van de wedstrijd.

13. Buiten dit reglement, wordt er geen informatie m.b.t. deze wedstrijd uitgewisseld.

14. Als, in geval van overmacht, de wedstrijd zou moeten geannuleerd worden, kan de organisator hiervoor in geen geval verantwoordelijk gesteld worden. Evenmin kan de organisator verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk technisch probleem.

15. Deelname aan de wedstrijd houdt volledige aanvaarding in van dit reglement. De organisator behoudt zich het recht voor om alle klachten te onderzoeken en om onafhankelijk elke betwisting voortvloeiende uit deze wedstrijd – net als alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement - op te lossen in samenspraak met de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder. Deze beslissingen zijn onherroepbaar. Geen enkele klacht zal telefonisch behandeld worden.

16. De organisatie moet zich akkoord verklaren over de echtheid van het ticket. Alle beslissingen van de wedstrijdorganisatie met betrekking tot de echtheid van het ticket en de winnaar zijn onherroepelijk en onbetwistbaar.

17. Online deelname impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, vooral op technisch vlak, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De organisator kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:

- storingen in transmissies via het internet; - slecht functioneren van het internet of gebruikte software; - de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, hacking; - om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken.

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, de uitsluiting van deelname om welke reden ook. Dat geldt ook voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de websites van de organisatoren. Elke deelnemer neemt alle nodige maatregelen om zijn eigen gegevens of de softwareprogramma's op zijn informatica-uitrusting of zijn site te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de website valt onder de volledige verantwoordelijkheid van elke deelnemer.

De organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als de voorwaarden gewijzigd, ingekort of geannuleerd moeten worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. De organisator behoudt zich in elk geval het recht voor om de periode en elke aangekondigde datum aan te passen. De organisator heeft ook het recht om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd en om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten.

18. Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van het reglement te kennen en zonder beperking te aanvaarden. Deelname aan deze wedstrijd behelst volledige aanvaarding van dit reglement.

19. De wedstrijd vangt aan op 1 maart en loopt af op 30 juni 2020. De winnaar wordt begin juli bekend gemaakt op de website van TV Limburg.

20. De wedstrijd staat onder toezicht van het gerechtsdeurwaarderskantoor Jan KERKSTOEL & Vennoten, met burelen te 3500 Hasselt, Raamstraat 12, voor wat betreft het reglement, de einduitslag en oplossingen bij onvoorziene moeilijkheden bij de afwikkeling van de wedstrijd. De beslissingen van de instrumenterende gerechtsdeurwaarder zijn bindend.